TEREKEMELER
  DUL YETİM AYLIĞI
 
Dul - Yetim Aylığı Bağlanması İçin Gerekli Belgeler: Dul - Yetim Aylığı Bağlanması İçin Gerekli Belgeler

1. Görevde veya açıkta iken vefat edenlerin dul ve yetimlerinin yapacağı işlemler;

a) Vefat edenin son olarak görev yaptığı kurum aracılığı ile dul ve yetimlerin aylık taleplerine iliþkin dilekçe ve aşağıda belirtilen aylık bağlama belgelerinin,
b) Vefat edenin bütün hizmetlerini gösterir hizmet belgesinin,
c) görevden ayrıldığı yıldan kesilen kesenek ve karşılıkları gösterir listenin,

Sandığımıza ulaştırılmasını gerekmektedir.

2. Emekli, adi malüllük ve vazife malüllüğü Aylığı almakta iken ölenlerin dul ve yetimlerinin yapacağı işlemler;
a) Sandığımızdan aylık almakta olan emeklinin vefat ettiğini bildirir bir dilekçe ile aylık bağlanacak dul ve yetimlerin aşağıda belirtilen aylık bağlama belgeleri ile birlikte Sandığımıza müracaatları gerekmektedir.
b) Vefat edenin aylığa müstehak dul ve yetimi bulunmuyor ise kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneğinin ve vefat edene ait özel belge ve sağlık karnesinin dilekçe ekinde gönderilmesi gerekmektedir.

 3. Dul ve yetimlerden istenilecek belgeler;
a) Kayıtlı bulundukları nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği, (Eşin ölümüyle dul kalan yetimlerden eş ve anne veya babasının kayıtlı olduğu ilgili nüfus idaresinden alınacak olan vukuatlı nüfus kayıt örnekleri)
b)
http://www.emekli.gov.tr/BasvuruForm_KimArsBlg.pdf internet adresimizden temin edilerek Nüfus kayıt örneğine uygun olarak doldurulacak kimlik araştırma belgesi, (belgede yer alan bölümlerin çizgi (-) çekilmeden ve boş bırakılmadan yazı ile açık ifade kullanılarak cevap verilmesi gerekmektedir.)
c) doldurmuş 25 geçmemiş erkek yetimlerden öğrenime devam edenlerden ilgili okul idaresinden alınacak olan tasdikli Öğrenim belgesi aslı yaşını ve 18 yaşını,
d) Aylık bağlanacaklara ait 3'er adet fotoğraf,
e) Emekli iken ölenlere ait özel belge ve sağlık karnelerinin İadesi,
f) yetimlerden 18 yaşını doldurup da öğrenime devam etmeyenlerden Erkek teşekküllü devlet hastanesinden resimli ve onaylı olarak alınacak sağlık kurulu raporu aslı, (müracaat tarihinden itibaren son iki yıl içerisinde alınmış olan sağlık kurulu raporları 20 yaşına kadar, yükseköğretimde 25 yaşına kadar malül olanlar için tam ortaöğretimde geçerlidir) Bu durumda olanlardan kayyum ve Vasi tayini edilenlerden kayyum ve Vasi ilamları,
g) Yine bu durumda olanlardan bağlı bulundukları il veya ilçe idare kurulunca düzenlenecek muhtaçlık belgesi ile mahalle muhtarınca onaylanacak mal bildirim belgesi,
h) Sandığımıza Gönderilecek belgelerin aslı veya ilgili makamlarca onaylanmış örneği (fotokopi veya faks olmaması)
ı) Vefat edenin annesi, dul veya Boşanmış ise müracaatı ile birlikte (a), (b) bekar, (d) ve (g) şıklarında belirtilen belgelerin düzenlenerek Sandığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
j) Vefat edenin babasının aylık talebinde bulunması halinde, (a), (b), (d) ve (g) şıklarında belirtilen belgelerin düzenlenerek Sandığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Ancak, baba 65 küçük ise istenilen belgelere yaşından ek olarak tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak olan, çalışarak hayatını kazanıp-kazanamayacağını belirtir sağlık kurulu raporunun aslı istenilmektedir.

   NOT: Belgelerin aslı veya ilgili makamlarca onaylanmış suretlerinin gönderilmesi gerekmekte olup, faks veya yalnızca fotokopi şeklindeki belgeler esas alınarak işlem yapılmamaktadır.

    Dul ve yetimlere ait aylık bağlama oranları şu şekildedir:
=% 75,
Çalışan ya da Emekli Aylığı alan eş =% 50,
Eş, bir yetim =% 60 -% 30,
Eş, iki yetim =% 50 -% 25,% 25
Tek yetim =% 50 İki yetim =% 40,% 40)
 
  Bugün 12 ziyaretçi (20 klik) kişi burdaydı!